قوانین ارتباطی در چت

آن ممنوع است به:

برای بستن دوربین و یا دوربین را در جهت دیگر و یا در غیر این صورت تلاش برای پنهان کردن خود را از مشاهده.

این دوربین قطعا باید دیده می شود صورت خود را

بسته شدن بخشی از صورت نیز ممنوع است. پنهان کردن صورت با استفاده از نرم افزار های تخصصی.

در مقابل دوربین, برهنه یا نیمه برهنه (برای مثال نیم تنه برهنه).

لمس کردن اندام های جنسی به در, برهنه و از طریق لباس.

به توهین و یا تحقیر مخاطب و یا به استفاده از توهین به»تبلیغات»است.

اکیدا ممنوع است بی ارزش با استفاده از توابع یک شکایت است. کاربران با استفاده از دکمه»شکایت»برای پر کردن یک سیگنال نادرست دولت مسدود خواهد شد برای ساعت.

متخلف مسدود خواهد شد برای ساعت. نقض سیستماتیک قوانین دسترسی به خدمات بسته خواهد شد

About