submit


این واضح است که رفتن به خاص به خود را, اما به یاد داشته باشید نکات بالا. اجتناب از کلمات است که می گویند که شما مانند سرگرم کننده مراقبت و یا هر چیز دیگری. یک دختر تصمیم خواهد گرفت که برای خودش آنچه شما هستند. نه فقط پرتاب کردن کلمات با استفاده از نمونه های جهان واقعی برای قرار دادن یک تصویر از شما در سر خود را. صادق باشید اما سعی کنید به صدا جالب است. حتی اگر شما تنها مانند تماشای تلویزیون مقدار زیادی از زمان شما چه ؟ اساسا اجتناب از کلمات عمومی و سرگرمی. هیچ چیز ایجاد جاذبه بهتر از نشان دادن منافع و شور و شوق. بدون توجه به آنچه که ممکن است.

About