submit


اگر شما با یک دختر شما واقعا دوست دارم این واکنش طبیعی به این واقعیت است که شما صرف زمان بیشتری را با او می خواهید. ساده ترین راه برای مطمئن شوید که شما دیدن می کنم و شما را به آنها را می دانیم بهتر است برای دریافت شماره تلفن خود را. اگر شما در حال تلاش این دشوار است برای مقابله با این کار شما اغلب ممکن است عصبی و از دست دادن اعتماد به نفس خود را. اما نگران نباشید — اگر شما می خواهید برای دریافت شماره یک شما باید انجام دهید این است که به پیروی از این مراحل ساده ،

About