اگر شما با یک دختر شما واقعا دوست دارم این واکنش طبیعی به این واقعیت است که شما صرف زمان بیشتری را با او می خواهید

اگر شما در حال تلاش این دشوار است برای مقابله با این کار شما اغلب ممکن است عصبی و از دست دادن اعتماد به نفس خود را

اما نگران نباشید — اگر شما می خواهید برای دریافت شماره یک شما باید انجام دهید این است که به پیروی از این مراحل ساده ،

About