این پروژه با هدف کمک به توانبخشی اجتماعی از زندانیان و تحقق حق خود را به ارتباطات است.

اما در حالی که این است که زندانیان آنها بیش از یک میلیون نفر در میان جمعیت روس زبان حقوقی به اینترنت دسترسی ندارند.

این سایت ساخته شده است. بعید است که ما مخاطبان زیادی در اینجا, اما حتی اگر این امر می تواند مفید برای یک فرد به او کمک خواهد کرد برای پیدا کردن یک دوست و برای بازگشت به زندگی عادی پس از این کار انجام شد و نه در بیهوده است.

برای کسانی که دسترسی به اینترنت خواهد بود و با ارائه آدرس به صورت حروف و اشکال خواهد شد منتشر شده در سایت به صورت رایگان.

این سایت یک سرویس دوستیابی در وهله اول برای بازداشت شدگان و زندانیان هر چند ما نه قصد محدود کردن هر دسته.

زندانیان همواره محروم از ارتباطات است

به این دلیل است که نه تنها مشکلات فنی مشکل این است که در نگرش جامعه به زندانیان است. مقدمه به زندانی تنها نی که او چسبیده به این امید به از دست دادن خود را در طول سال از انزوا

About