submit


این احتمال وجود دارد که آنها را می توان در جستجو برای شما. بیشتر کاربران که خود را ببینید مشخصات شانس بیشتری وجود دارد که دوستان جدید را برای تو می نویسم. وجود دارد راه هایی برای پیدا کردن مشخصات خود را در یک سایت دوستیابی است. پروفایل جستجو طبقه بندی شده اند بر اساس تاریخ و زمان با استفاده از آخرین ورود در سایت. در آغاز اولین پروفایل نشان داده شده است کسانی هستند که در خط. کاربرانی که به سیستم وارد شده به وب سایت بعدی نشان داده شده و سپس به دنبال کسانی که به سیستم وارد شده در چند وقت پیش.

About