آیا شما می دانید ؟ تمام لغت نامه های ما دو طرفه به این معنی که شما می توانید نگاه کردن کلمات در هر دو زبان در همان زمان

About