ثبت نام کاربر در سایت رایگان است و داوطلبانه است

پس از ثبت نام کاربر را بدست می آورد و حق به طور مستقل در شخصی مقاصد غیر تجاری برای انتشار در وب سایت اطلاعات ارائه شده از طریق وب سایت خدمات. کاربر موافق است که سایت باید حق استفاده از تمام داده ها, مواد (از جمله عکس تصویری مواد) و اطلاعات ارسال شده توسط کاربران در سایت بدون رضایت بیشتر کاربر در هر مقدار و با هر وسیله ای ممنوع توسط قانون قابل اجرا است.

ثبت نام کاربر موافقت می کند به ارسال به عنوان اطلاعات خود را در مورد شخص دیگر (عکس و آدرس و تلفن و غیره).

کاربران ثبت نام شده مسئول اقدامات خود در ارتباط با ایجاد و قرار دادن اطلاعات بر روی وب سایت و همچنین در ارتباط با قرار دادن اطلاعات بر روی صفحات شخصی از کاربران دیگر و در دیگر بخش های این سایت مطابق با قوانین فدراسیون روسیه است. تخلف از این قوانین و قوانین فدراسیون روسیه باید مستلزم مدنی و اداری و مسئولیت کیفری.

مدیریت سایت حق ارسال کاربران ثبت نام شده اطلاعات در مورد توسعه سایت و خدمات آن و همچنین برای تبلیغ خود فعالیت و خدمات است.

دولت حق در هر زمان به تغییر طراحی سایت خود محتوا, خدمات, قوانین سایت در هر زمان با و یا بدون اطلاع از آن.

مدیریت سایت این حق را به صلاحدید خود و پس از دریافت اطلاعات از کاربران دیگر در مورد این کاربر از نقض این قوانین تغییر و یا حذف هر گونه منتشر کاربر محتوایی که ناقض ممنوعیت مندرج در این قوانین (از جمله پیام های شخصی) تعلیق محدود و یا فسخ دسترسی به کاربر ثبت نام شده به تمام یا هر بخش و یا خدمات وب سایت در هر زمان و به هر دلیل و یا بدون دلیل با و یا بدون اطلاع آن مسئول هر گونه آسیبکه ممکن است باعث به شما چنین عمل است.

مدیریت سایت حق حذف اطلاعات شخصی کاربر ثبت نام و یا تعلیق محدود و یا خاتمه کاربر را از دسترسی به هر گونه خدمات از سایت

About