نقطه با استفاده از در این است که بیشتر یا کمتر عادی توزیع نامه ها به عنوان مخالف با استفاده از محتوا ‘در اینجا در اینجا مطالب’ ساخت آن نگاه مانند خواندن زبان انگلیسی

About