غنی مالکان می خواهد به فروش یک ردیف از خانه ها در غالب زندگی فقیر است

جالب اینجاست که در شب کریسمس یک سری کامل از خانواده در خیابان

پسر جو اجتماعی درگیر روزنامه سازان شکست سال پیش با پدرش پس از یک اختلاف می خواهد در اعتراض به اخراج در سرمقاله. قبل از این روزنامه می تواند به فشار او پرتاب خواهد شد به دلیل اتهام اختلال صلح به زندان است. فروشنده مولی توافق, جو, مادر, فرانسیس که رهایی پسرش توسط یک سپرده از زندان است.

در ضمن به جمع آوری مقدار بی خانمان در مقابل مجلس در اعتراض به اخراج

به عنوان یک مستی سلاح حملات می تواند مولی جلوگیری از با مسابقات خود را به طور معجزه آسایی یک اغتشاش و, نزاع با پسرش جو به حل و فصل.

می یابد و قلب خود را و تصمیم به فروش خانه

About