پس از بررسی های شدید و هیجان انگیز سال در مدرسه بین المللی سنگاپور تهدید دوستی نزدیک بین اما متحد و جکی به پشت سر هم. اما خانواده خواهد بود به عقب منتقل می شود به هامبورگ و متحد گرداند به مزرعه پرورش اسب از خانواده خود به استرالیا.

شما را ترک دوستیابی ایالات متحده آمریکا سایت و رفتن به فروشگاه.

آشنایی ایالات متحده آمریکا است که برای محتوای ذخیره مسئول است

آیا شما می خواهید برای ادامه

About